Oświadczenie ws. ustawy o współczesnym niewolnictwie

Współczesne niewolnictwo i handel ludźmi nadal pozostają tragiczną rzeczywistością w dzisiejszych społeczeństwach. Przybierają różne formy, w tym faktyczne niewolnictwo, przymusową służbę, pracę przymusową lub obowiązkową oraz handel ludźmi, z których wszystkie wiążą się z pozbawieniem jednej osoby wolności przez drugą dla korzyści osobistych lub handlowych.

Tungsten Corporation Plc bezwzględnie potępia współczesne niewolnictwo i handel ludźmi w dowolnym miejscu na świecie i zobowiązuje się do udoskonalenia naszych praktyk w zakresie zwalczania tego zjawiska.

Struktura organizacji

Tungsten Corporation Plc jest globalnym dostawcą rozwiązań technologicznych, który umożliwia firmom na całym świecie cyfryzację rozliczeń (Purchase to Pay) za pomocą autorskiej platformy Tungsten Network. Pomaga to firmom usprawnić procesy dotyczące zobowiązań i należności, umożliwiając im optymalizację kosztów i operacji. Ponadto korzystanie z platformy znacznie przyczynia się do ograniczenia korzystania z dokumentów papierowych i emisji dwutlenku węgla.

Tungsten Corporation Plc jest spółką dominującą grupy spółek Tungsten.

Grupa zatrudnia ponad 300 pracowników na całym świecie i prowadzi działalność w następujących krajach: Wielka Brytania, USA, Bułgaria i Malezja.

Nasza działalność

Nasze firmy operacyjne i ich podstawowe funkcje:

Nasz łańcuch dostaw składa się głównie z podstawowych dostawców infrastruktury technologicznej, którzy, zazwyczaj ze względu na nasze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych, są firmami uznanymi na całym świecie w swoich branżach.

Nasze zasady i proces należytej staranności

Firma Tungsten Corporation Plc dokłada wszelkich starań, aby w jej łańcuchu dostaw ani w jakiejkolwiek części jej działalności nie dochodziło do współczesnego niewolnictwa.

Tungsten Corporation Plc posiada uznane działy zaopatrzenia, prawne i zgodności z przepisami, które współpracują ze sobą, zapewniając, aby dostawcy byli wybierani na podstawie zdolności do spełnienia naszych wymagań w zakresie przestrzegania wszystkich istotnych aspektów prawa, bezpieczeństwa i ochrony danych, w tym między innymi przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi oraz innych wymogów wynikających z zasad korporacyjnych i społecznych.

Dalsze kroki

Dodatkowe zobowiązania dostawców „wysokiego” ryzyka
Dodatkowo Tungsten Corporation Plc w przyszłym roku obrotowym wprowadzi regularną ocenę ryzyka różnego rodzaju dostaw, aby określić, gdzie jest największe ryzyko współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi. Przykładowo dostawy oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego są uważane za obarczone niskim ryzykiem, a świadczenie usług o niskiej wartości w krajach wrażliwych – wysokim.

W przypadku dostawców wyższego ryzyka mogą być wymagane dodatkowe oświadczenia określające, jakie szczegółowe procedury wprowadzają.

Szkolenia
Oprócz obowiązującej polityki zgłaszania nieprawidłowości oraz programu szkoleniowego dotyczącego bezpieczeństwa, poufności klientów i ochrony danych, Tungsten Corporation Plc wprowadzi program szkoleniowy dla wybranych pracowników, aby zapewnić wysoki poziom świadomości w Grupie na temat ryzyka współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi w naszych łańcuchach dostaw i naszej działalności.

KPI
W przypadku, gdy Tungsten Corporation Plc zidentyfikuje dostawców wysokiego ryzyka, uwzględni, które wskaźniki KPI mogą mieć do nich zastosowanie.

Niniejsze oświadczenie zostało złożone zgodnie z sekcją 54(1) ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) z 2015 r. i stanowi stanowisko Tungsten Corporation Plc dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi odnoszące się do roku obrotowego kończącego się 30 kwietnia 2019 r.

W imieniu i na rzecz Tungsten Corporation Plc i jej spółek zależnych.

David Williams

Dyrektor finansowy i tymczasowy dyrektor generalny

22 lipca 2019 r.