Warunki korzystania

Informacje o nas: niniejsza strona internetowa jest prowadzona i obsługiwana przez Tungsten Network Limited, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 03958038. Nasza siedziba znajduje się w Pountney Hill House, 6 Laurence Pountney Hill, Londyn EC4R 0BL. Nasz numer VAT to GB 177 9072 67.

Wszelkie wyrażenia „Tungsten Network”, „my”, „nasze” lub „nas” są odniesieniami do firmy Tungsten Network Limited, jej spółek zależnych i powiązanych.

Wyrażenia „Państwo" lub „użytkownicy” stanowią odniesienie do Państwa jako osób fizycznych oraz, w stosownych przypadkach, firmy lub innego podmiotu prawnego, w imieniu których akceptują Państwo niniejsze Warunki, oraz wszelkich innych stron, którym zezwolili Państwo na korzystanie z naszej strony internetowej („Strona internetowa”) i naszego portalu Tungsten Network w Państwa imieniu.

Korzystanie ze strony: jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Strony internetowej oraz publikowanych na niej materiałów. Materiały te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Mogą Państwo wydrukować jeden egzemplarz i pobrać fragmenty dowolnej podstrony z naszej Strony internetowej w celach osobistych oraz polecić innym osobom ze swojej organizacji materiały zamieszczone na naszej Stronie internetowej.

Nie wolno natomiast modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, a także nie wolno wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od tekstu im towarzyszącego.

We wszystkich przypadkach należy zawsze wskazać nas (i wszystkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów materiałów pochodzących z naszej Strony internetowej.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów z naszej Strony do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców. Aby uzyskać naszą zgodę, należy wysyłać wiadomość e-mail na adres [zastrzeżony adres e-mail].

Bez ograniczania innych środków prawnych, możemy natychmiast przesłać Państwu ostrzeżenie lub zawiesić lub zakończyć dostęp do naszej Strony internetowej lub korzystanie z niej przez Państwa: (a) w przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków lub dokumentów włączonych do nich przez odniesienie; lub (b) jeśli w jakimkolwiek przypadku nie będziemy w stanie zweryfikować ani uwierzytelnić Państwa danych, które Państwo dostarczyli; lub (c) jeśli uznamy, że Państwa działania mogą spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej po stronie Państwa, naszych użytkowników lub nas samych.

Pobieranie oprogramowania: korzystanie z wszelkiego oprogramowania udostępnianego na naszej Stronie internetowej lub portalu Tungsten Network będzie podlegać warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego związanej z takim oprogramowaniem. Pobierając, instalując, modyfikując, kopiując lub korzystając w inny sposób z takiego oprogramowania, wyrażają Państwo zgodę na warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

Informacje o użytkowniku: wszelkie informacje, które nam Państwo przekazują lub przesyłają na naszą Stronę internetową lub na nasz portal Tungsten Network: (a) nie mogą być fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd; (b) nie mogą być oszukańcze ani obejmować sprzedaży podrobionych lub skradzionych przedmiotów; (c) nie mogą naruszać praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności lub praw do wizerunku lub prywatności stron trzecich; (d) nie mogą naruszać żadnych przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń ani innych regulacji; (e) nie mogą być zniesławiające, obraźliwe; stanowić bezprawnej groźby lub nękania; (f) nie mogą być nieprzyzwoite ani zawierać pornografii; (g) nie mogą zawierać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych, „cancelbotów” ani innych procedur programowania komputerowego, które mają na celu uszkodzenie, szkodliwą ingerencję, przechwycenie lub wywłaszczenie naszej Strony internetowej lub portalu Tungsten Network lub jakiejkolwiek ich części; (h) nie mogą stanowić powodu pociągnięcia nas do odpowiedzialności ani powodować utraty (w całości lub w części) usług naszych dostawców usług internetowych lub innych usługodawców; oraz (i) nie będą stanowić bezpośredniego ani pośredniego łącza do towarów lub usług, które są zabronione na mocy niniejszych Warunków, ani do opisów takich produktów lub usług.

Prywatność danych i ochrona danych: przetwarzamy Państwa dane zgodnie z naszą polityką prywatności („Polityka prywatności”), której kopię można znaleźć w zakładce: Polityka prywatności. Korzystając z naszej strony internetowej lub portalu Tungsten Network, wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie.

Linki do innych stron internetowych: linki do stron internetowych osób trzecich na tej Stronie internetowej są podane wyłącznie dla Państwa wygody. Po ich kliknięciu opuszczą Państwo tę Stronę. Firma Tungsten Network nie sprawdziła wszystkich stron osób trzecich i nie kontroluje żadnych z tych witryn ani ich zawartości ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Tungsten Network nie popiera ani nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących innych stron internetowych ani żadnych informacji, oprogramowania, ani innych produktów lub materiałów tam zawartych, ani żadnych wyników, które można uzyskać za ich pomocą. Jeśli zdecydują się Państwo uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których linki znajdują się na niniejszej Stronie internetowej, robią to Państwo całkowicie na własne ryzyko.

Linki do naszej strony internetowej: mogą Państwo zamieszczać linki do naszej Strony internetowej, pod warunkiem, że odbywa się to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie szkodzi naszej reputacji ani nie wykorzystuje jej, ale nie wolno Państwo zamieszczać takiego linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli nie jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Nie mogą Państwo umieszczać linku z żadnej strony internetowej, która nie jest Państwa własnością.

Nasza Strona internetowa nie może być „ramką” żadnej innej strony internetowej. Nie mogą też Państwo tworzyć linku do żadnej części naszej Strony innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na tworzenie linków bez powiadomienia.

Media społecznościowe: chociaż Tungsten Network ma oficjalne profile w wielu sieciach społecznościowych, nie oznacza to, że Tungsten Network popiera ich produkty lub usługi. Jeśli nie mogą Państwo uzyskać dostępu do wybranej sieci społecznościowej, Tungsten Network nie ponosi za to odpowiedzialności.

Korzystanie z forum: w przypadku, gdy Państwo lub inne osoby korzystają z dowolnej funkcji, która umożliwia przesyłanie treści, informacji lub opinii na Stronę internetową („Materiały”), Tungsten Network nie gwarantuje niezawodności, kompletności, dokładności ani aktualności Materiałów prezentowanych na forum dyskusyjnym. Wszelkie Materiały są publikowane w formie „takiej, w jakiej są” i nie stanowią oficjalnych poglądów i opinii Tungsten Network. Poprzez przesłanie dowolnych Materiałów na Stronę internetową, udzielają Państwo Tungsten Network praw autorskich do takich Materiałów.

Za wszystkie Materiały zamieszczone na Stronie internetowej lub na nią przesłane ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność. Poniżej wymieniono niektóre, choć nie wszystkie, naruszenia, które mogą skutkować usunięciem Materiałów z Tungsten Network. Zobowiązują się Państwo nie wykonywać żadnych z poniższych działań podczas wysyłania treści do Tungsten Network: (a) nękanie, groźby, zawstydzanie lub oczernianie dowolnej osoby lub podmiotu; (b) przekazywanie za pośrednictwem Tungsten Network wszelkich informacji, danych, tekstów, plików, linków, oprogramowania, czatów, komunikacji lub innych materiałów, które Tungsten Network uważa za niezgodne z prawem, szkodliwe, grożące, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, nienawistne, dyskryminujące pod względem rasowym, etnicznym lub innym; (c) podszywanie się pod jakąkolwiek firmę lub osobę, żyjącą lub zmarła, sławną lub jeszcze nie; (d) zakłócanie normalnego przebiegu dialogu na forum dyskusyjnym lub działanie w inny sposób, który negatywnie wpływa na pozostałych użytkowników; (e) zamieszczanie lub przesyłanie niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych lub inne formy nagabywania; oraz (f) umyślne lub nieumyślne naruszanie jakiegokolwiek prawa. Tungsten Network ma prawo do usunięcia wszelkich Materiałów, które według uznania Tungsten Network są szkodliwe, obraźliwe lub w inny sposób naruszające jakiekolwiek prawo, ale nie ma takiego obowiązku. Zwolnią nas Państwo z odpowiedzialności za naruszenie któregokolwiek z niniejszych postanowień.

Oświadczenie: MATERIAŁY I USŁUGI DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Tungsten Network ponadto nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów lub usług dostępnych na tej Stronie internetowej. Tungsten Network może wprowadzać zmiany w materiałach i usługach dostępnych na tej Stronie internetowej lub w opisanych w nich produktach i cenach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Materiały i usługi dostępne na tej Stronie internetowej mogą być nieaktualne, a Tungsten Network nie zobowiązuje się do aktualizacji takich materiałów i usług. Informacje publikowane na tej Stronie internetowej mogą odnosić się do produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w Państwa kraju. W celu uzyskania informacji na temat produktów, programów i usług, które mogą być dla Państwa dostępne, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Tungsten Network.

Ograniczenie odpowiedzialności: FIRMA TUNGSTEN NETWORK, JEJ DOSTAWCY LUB INNE OSOBY TRZECIE WYMIENIONE NA TEJ STRONIE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM BEZ OGRANICZEŃ, WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, DOWOLNYCH STRON INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ LUB MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ZAWARTYCH NA JEDNEJ Z NICH LUB WSZYSTKICH TAKICH STRONACH INTERNETOWYCH, CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), CZY INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, ORAZ NIEZALEŻNIE, CZY POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEŻELI KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SKUTKOWAĆ BĘDZIE POTRZEBĄ SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB DOSTOSOWANIA SPRZĘTU LUB DANYCH, PONOSZĄ PAŃSTWO WSZELKIE KOSZTY. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY TUNGSTEN NETWORK ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA FIRMY ANI JEJ PRZEDSTAWICIELI LUB PRACOWNIKÓW ANI ZA ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD, ANI Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ WYŁĄCZENIE JEST ZABRONIONE PRZEZ PRAWO. W ZAKRESIE, W JAKIM TUNGSTEN NETWORK NIE MOŻE, W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ZRZEC SIĘ JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI LUB OGRANICZYĆ SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZAKRES I CZAS TRWANIA TAKIEJ GWARANCJI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TUNGSTEN NETWORK BĘDĄ STANOWIĆ MINIMUM DOZWOLONE NA MOCY TAKIEGO OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Brak pośrednictwa: Państwo i Tungsten Network pozostają niezależnymi kontrahentami, a niniejsza Umowa nie przewiduje ani nie ustanawia między Tungsten Network a Państwem relacji przedstawicielskich, partnerskich, typu joint venture, pracowniczych ani związanych z franczyzą.

Dopuszczalność w postępowaniach prawnych: wersja drukowana niniejszych Warunków jest dopuszczalna jako dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na niniejszych Warunkach lub związanym z nimi w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty biznesowe i rejestry pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

Prawo właściwe: niniejsza Strona internetowa i portal Tungsten Network są administrowane przez Tungsten Network z siedziby firmy w Wielkiej Brytanii. Tungsten Network nie gwarantuje, że materiały lub usługi dostępne na tej Stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Wielką Brytanią. Jeśli zdecydują się Państwo uzyskać dostęp do tej Strony internetowej lub portalu Tungsten Network spoza Wielkiej Brytanii, robią to Państwo z własnej inicjatywy i odpowiadają za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Niniejsze Warunki i Polityka prywatności podlegają prawu Anglii i Walii i zgodnie z nimi będą interpretowane. Wchodząc na tę Stronę internetową, zgadzacie się Państwo podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Ogólne: Tungsten Network może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki, aktualizując ten post. Od czasu do czasu należy odwiedzać tę podstronę, aby zapoznać się z obowiązującymi w danym czasie Warunkami, ponieważ są one dla Państwa wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać zastąpione przez wyraźnie określone informacje prawne lub warunki znajdujące się na poszczególnych podstronach niniejszej Strony internetowej.